»Jaké to bylo mezi Čechy a Němci? – a jaké to bude …« »Wie war es zwischen den Tschechen und Deutschen? – und wie wird es sein …«
André Werner
1
Škrábek, Josef: Včerejší strach (Die gestrige Angst). Vorwort Ivan Medek. Mit einem deutschen Resümee. Brosch., 312 Seiten. Prag: Nakladatelství Vyšehrad, 2002. ISBN 80-7021-607-7. Kč 188,00 Předmluva Ivan Medek. S německým résumé. Brož., 312 stran. Praha

Populárnehistorická práce venující se cesko-nemeckým vztahum z hlediska minulosti, ale i budoucnosti. • Die populärhistorische Arbeit widmet sich sowohl aus dem Blickwinkel der Vergangenheit als auch der Zukunft dem Thema der tschechisch-deutschen Beziehungen.

Základním problémem našich moderních dějin byl a stále zůstává vztah vůči Němcům. Rozhodujícím zlomem v jeho vývoji se stal odsun velké části sudetských Němců, provedený ihned po ukončení II. světové války, jímž se tehdejší československá vláda pokusila natrvalo odvrátit nebezpečí dalších pokusů o likvidaci českého národa. Odsun i události s ním spjaté však zanechaly v myslích těch, na které dolehly, nezahladitelnou stopu a ta zůstává zdrojem přetrvávajícího napětí mezi oběma národy a státy. Proto je třeba se k této události znovu vracet, jednak abychom poznali její příčiny a dále abychom našli společně přijatelné východisko k mírovému soužití a spolupráci obou národů v nadcházející sjednocené Evropě.

Ein grundlegendes Problem unserer modernen Geschichte war und bleibt das Verhältnis gegenüber den Deutschen. Den entscheidenden Bruch in diesem Prozess stellte dabei der Abschub großer Teile der Sudetendeutschen dar, der direkt nach dem Ende des II. WK durchgeführt wurde. Die damalige tschechische Regierung versuchte auf diese Weise, die Gefahr eines weiteren Versuches, die tschechische Nation zu liquidieren, für immer abzuwenden. Der Abschub und die damit verbundenen Ereignisse hinterließen jedoch bei denen, die davon betroffen waren, unauslöschbare Spuren und diese blieben eine Quelle fortdauernder Spannungen zwischen beiden Völkern und Staaten. Aus diesem Grund ist es notwendig, sich erneut diesen Ereignissen zuzuwenden, einerseits, damit wir die Hintergründe dafür erkennen, andererseits, um gemeinsam akzeptable Wege zu einem friedlichen Zusammenleben und -arbeiten beider Völker in einem zukünftig vereinten Europa zu finden.

(Zdroj/Quelle: Nakladatelství Vyšehrad. Übersetzung aus dem Tschechischen: André Werner)